Betalingsvoorwaarden

Therapie in een persoonlijke, rustige sfeer in de regio Deventer/ Bathmen/ Holten/ Salland

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en de acupuncturist. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld. Bij de mondelinge overeenkomst wordt gewezen op deze betalingsvoorwaarden, die in de wachtkamer hangen en waarvan u een exemplaar mee kan nemen.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandelingen afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de acupuncturist zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandelingen in rekening te brengen bij patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

Afzeggen kan via e-mail of een sms bericht op het mobiele telefoonnummer.

3. De declaraties van de acupuncturisten voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na afrekennotadatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na afrekennotadatum.

4. Zodra de cliënt in verzuim verkeerd, is de acupuncturist gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de cliënt in verzuim verkeerd, is de acupuncturist gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 25 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00. Deze incassokosten bedragen € 48,40 (inclusief btw), het maximale bedrag conform de wetmaximering incassokosten. Omdat wij geen btw kunnen verrekenen, zijn de incassokosten verhoogd met het btw-percentage.